เมนูเนื้อหาเวปไซต์ 

 
 

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม 

 
 

ระบบสมาชิก 

ชื่อเรียก

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน ?
ขอใหม่ ที่นี่.
 
 

สมัครรับข่าวสาร 

เฉพาะสมาชิก 
 

ผู้กำลังใช้งาน 

บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 69
สมาชิกล่าสุด: เอกพล ชัยวงค์
 
 

สถิติออนไลน์ 

บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกขณะนี้


จำนวนสมาชิก: 69
สมาชิกล่าสุด: เอกพล ชัยวงค์

วันนี้: 1006
ขณะนี้: 2
ออนไลน์สูงสุด: 57
สูงสุดต่อวัน: 5082
เมื่อวาน: 1274
เดือนนี้: 10046
ทั้งหมด: 1355638

24 ชั่วโมงล่าสุด:
 
 

สมาชิกเข้าชมล่าสุด 

buddhiwong 8 สัปดาห์
Panyasen81 สัปดาห์
081366766988 สัปดาห์
newclup148 สัปดาห์
เอกพล ชัยวงค์164 สัปดาห์
พลวัต179 สัปดาห์
sanchai185 สัปดาห์
เด็ก_ปืนแก๊ป196 สัปดาห์
สามเณรศักดิ์นรินทร์202 สัปดาห์
นัฐนันท์202 สัปดาห์
 
 

ประวัติวัดพระแก้ว 

 
 

ถวายเทียนพรรษา ปี 55


    ด้วยโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา  วัดพระแก้ว  ตำบลเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ได้จัดโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา  ตามวัดต่างๆ จำนวน ๙ วัด  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเป็นผู้ให้และรู้จักการทำบุญให้ทาน  อีกทั้งเืพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่ได้ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา  ประมวลภาพ

 

 


 
 

กรมวังผู้ใหญ่เยี่ยมโรงเรียน


  ขอยินดีต้อนรับและอนุโมทนา  ว่าที่ร้อยตรี กิตติ  ขันธมิตร  กรมวังผู้ใหญ่  ในโครงการพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ดร.สมเกียรติ  ชอบผล  นายกิตติโชค  ห้อยยี่ภู่  ได้เดิินทางมาเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้บริหารและคณะครู  กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดเชียงราย  ณ  โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา  วัดพระแก้ว  ตำบลเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ในวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๕  คลิ๊กภาพ 

 

 


 
 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 55

      ด้วย ในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี  ทางรัฐบาลได้จัดให้ "เป็นวันแม่แห่งชาติ"  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานต่างๆ ได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและแสดงออกถึง ความกตัญญูต่อมารดา  ดังนั้น  ทางโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา  จึงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ในวันเสาร์  ที่ 11  สิงหาคม 2555  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  บัดนี้  กิจกรรมได้สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยด้วยดี  จึงขออนุโมทนากับผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมา ณ ที่นี้ด้วย ประมวลภาพกิจกรรม

 


 
 

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี55

 โรงเรียน พุทธิวงศ์วิทยา (พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา)  วัดพระแก้ว  ตำบลเวียง อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ในปีการศึกษา 2555 นี้  มีนักเรียนทั้งหมด 307 รูป  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงหลักประชาธิปไตยในโรงเรียนและเพื่อเลือกตั้ง ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ ให้มาทำงานต่อเนื่องกับคณะกรรมการชุดเดิมจึงได้จัดโครงการเลือกตั้งประธาน นักเรียนขึ้น ในวันอังคาร ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 เริ่มเลือกตั้งเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  และนับคะแนนเสียงในเวลา 15.00 - 16.00 น.  โดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด 2 กลุ่ม  คือ เบอร์1 กลุ่มร่วมใจพุทธิวงศ์  เบอร์ 2 กลุ่มรักษ์พุทธิวงศ์   โดยกลุ่มที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นประธานได้แก่ เบอร์1 กลุ่มร่วมใจพุทธิวงศ์  นำโดยสามเณรภาณุวัฒน์  จันทาพูน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วถึงกันและขอแสดงมุทิตาด้วยความยินดีมา ณ ที่นี้.คลิกภาพกิจกรรม
 


 
 

พิธีไหว้ครู ปี 2555


ด้วยโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา  ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  เปิดสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 – 4  มีนักเรียนจำนวนมาก  และได้เปิดเรียนมาแล้วเป็นเวลา 3 สัปดาห์  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญู กตเวที ต่อครูอาจารย์  และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านผู้เรียนขึ้น  กล่าวคือ  การแข่งขันทักษะต่างๆ เช่น  การประกวดแต่งกลอน  วาดภาพ  เขียนเรียงความ  เป็นต้น  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  มาตรฐานที่ 10  ตัวบ่งชี้ที่ 10.3  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผู้เรียน    ดังนั้นโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา จึงได้จัดให้มี “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555” ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 16.10 น.  ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระรัตนมุนี  ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา  เป็นประธานในพิธี  ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ประมวลภาพกิจกรรม


 


 
 

พุทธชยันตี 2600 ปี   เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช 2555 นี้ ถือเป็นปีมหามงคลอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนา  นั่นคือ  ชาวพุทธทั่วโลกได้จัดงานเฉลิมฉลองปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครบ 2600 ปี  โดยการนับรวมปีก่อนการปรินิพพานอีก 45 ปี  ดังนั้น  ทางโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา  วัดพระแก้ว  ต.เวียง  อ.เมือง  จ.เชียงราย  จึงได้ร่วมกันจัดซุ้มนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับพระพุทธประวัติ  โดยมีวัตถุประสงค์คือ  เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี  และเพื่อเป็นการจัดนิทรรศการถวายความรู้แก่นักเรียนทุกรูปตลอดจนถึงประชาชนทั่วไป ประมวลภาพ 
 


 
 

ปฐมนิเทศฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕


  โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)  วัดพระแก้ว  ตำบลเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ได้เปิดปฐมนิเทศฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  วันจันทร์  ที่ ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.  โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร  ผู้จัดการโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา  เป็นประธานพิธีและให้โอวาทแก่นักเรียน,  พระรัตนมุนี  ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา  บรรยายพิเศษแก่นักเรียน,  พระครูศรีรัตนากร  ผู้อำนวยการ  พร้อมทั้งคณะครูทุกรูป/ท่าน  โดยในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนทั้งหมด ๓๑๑ รูป  มีคณะครูทั้งหมด ๑๘ รูป/ท่าน   , ภาคบ่ายรับหนังสือและอุปกรณ์เครื่องเขียนบนโรงเรียน, เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ม.๑ - ม.๖, จันทร์ - ศุกร์  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๑๐ น.  จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วถึงกัน ภาพกิจกรรม

 


 
 

บรรพชาภาคฤดูร้อน ปี 55 วัดพระแก้วเชียงราย


    วัดพระแก้ว  ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย  ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  ประจำปี ๒๕๕๕  ซึ่งในปีนี้เป็นรุ่นที่ ๑๙  เพื่อ่ให้ผู้ที่บรรพชาเป็นสามเณรมีโอกาสศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและได้รับโอกาสทางการศึกษาด้วยการเรียนต่อพระปริยัติธรรม  และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยรับสมัครเยาชนชายอายุตั้งแต่ ๑๒  ปีขึ้นไป  ซึ่งในปีนี้ มีผู้เข้ารับการบรรพชาทั้งสิ้น ๑๘๖ รูป  จึงขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  ประมวลภาพกิจกรรม

 
 


 
 

ข่าวรับสมัครเข้าเรียนต่อโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา


โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)
วัดพระแก้ว   อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      -------------------------------------------------------------------------------------------------
 
         รับสมัคร : พระภิกษุ สามเณร  เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึง  ปีที่ ๖  (ม.๑ - ม.๖)  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่จำกัดจำนวน  จนถึง วันที่ ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๕๕  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

      ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ : โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา  โทร.๐๕๓ - ๗๑๘๕๓๕,  ๐๘๙ - ๘๕๑๓๕๓๐

          
       โรงเรียน : มีสวัสดิการ ด้านการศึกษาและสุขอนามัย ฟรีตลอดปี (เรียนฟรี ภัตตาหารฟรี มีทุนการศึกษา)
 
 
 


 
 

มอบทุนการศึกษาและแจกของขวัญปีใหม่

  โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา  วัดพระแก้ว  ตำบลเวียง  อำเภอแมือง  จังหวัดเชียงราย  ได้คัดเลือกสามเณรที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี  ห้องละ 8 รูป  เข้ารับทุนประจำปีของทางโรงเรียน  และรับทุนพิเศษอีกห้องละ 1 รูป  ในวันที่ 19 มกราคม 2555  และในการนี้  ท่านผู้อำนวยการ ก็ได้มอบของขวัญปีใหม่แก่นักเรียนทุกรูป  โดยวิธีการจับสลาก  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สามเณรผู้เป็นนักเรียนโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยาสืบต่อไป  คลิกดูภาพ  


 


 
 
หน้า 2 จาก 8 < 1 2 3 4 5 > >>

นาฬิกา 

 
 

สุ่มแสดงภาพ 

ทำสมาธิกันใต้ร่มไม้
ทำสมาธิกันใต้ร่มไม้
กิจกรรมปฏิบัติธรรม50
 
 

เวปน่าสนใจ 

 
สถานีโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
   
 
 

เว็บเพื่อการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

พยากรณ์อากาศ 

 
 

นานาสาระ 

 
 

  ผู้ดูแลระบบ... คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา  พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา
วัดพระแก้ว  ตำบลเวียง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57000 
โทร 053-718535  สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2537